محمد علی بادیه نشین
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
مدرک دیپلم فنی هنرستان
سابقه 36 سال مدیریت عاملی شرکت صانع مشهد
پست الکترونیکی : A_badiehneshin@sane-pipe.comوحید بادیه نشین
مدیر فنی و عضو هیئت مدیره
مدرک کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
سابقه 20 سال مدیریت فنی شرکت صانع مشهد
پست الکترونیکی : V_badiehneshin@sane-pipe.com

شاهین بادیه نشین
مدیر بازرگانی و عضو هیئت مدیره
مدرک کارشناسی ارشد MBA
سابقه 18 سال مدیریت بازرگانی شرکت صانع مشهد
پست الکترونیکی : SH_badiehneshin@sane-pipe.com