شرکت شهرکهای صنعتی

شرکت آب و فاضلاب روستایی

شرکت آب و فاضلاب مشهد

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان

شرکت آب منطقه ای استان خراسان

آستان قدس رضوی

سازمان جهاد کشاورزی خراسان

شهرداری مشهد

سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی

مدیریت منابع آب ایران